Opinie privind unele prevederi ale Regulamentului CSP cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincţiilor Procuraturii

Opinie privind unele prevederi ale Regulamentului CSP cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincţiilor Procuraturii

La 04 mai 2020, Asociaţia Procurorilor pentru Ordine şi Dreptate (în continuare – APOD), a venit cu un mesaj de salutare către Consiliul Superior al Procurorilor. În context, APOD a punctat că este prima și, la moment, unica Asociație profesională a procurorilor din Republica Moldova care are statut de membru în Asociația Internațională a Procurorilor. Suntem ghidați de năzuința sinceră de a aduce activitatea în organele Procuraturii la cele mai înalte standarde internaționale și suntem convinși că scopurile noastre coincid cu cele ale Consiliului Superior al Procurorilor.

Astfel, în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale procurorilor, la inițiativa membrilor asociației, am solicitat Consiliului revizuirea unor prevederi din Regulamentul cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincţiilor Procuraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-259/16 din 22.12.2016 (în continuare Regulament).

Potrivit punctului 5.2. din  Capitolul V, intitulat „Temeiurile, condiţiile şi ordinea de acordare a distincțiilor Procuraturii”,  se stabileşte că:

Nu pot fi propuşi pentru decorare colaboratorii:

a) care anterior au fost decoraţi cu o astfel de distincţie;

b) care în ultimii 5 ani au fost sancționați disciplinar;

c) care au fost condamnaţi printr-o sentinţă definitivă pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

d) care nu se bucură de o reputaţie bună în colectiv sau în societate;

e) care din alte motive întemeiate nu merită a fi decoraţi cu distincţii.

Prin urmare, analizând prevederile Regulamentului enunţate supra prin prisma corespunderii acestora prevederilor legale, s-a stabilit că acestea contravin actelor normative ierarhic superioare şi îngrădesc dreptul procurorilor de a fi încurajaţi pentru activitatea desfăşurată.

În vederea susţinerii argumentelor invocate, în continuare vom face referire la prevederile actelor normative ierarhic superioare, care confirmă că punctul 5.2. litera b) din Regulament contravine acestora, după cum urmează:

1. Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, la articolul 35 alineatul (1) prevede că: „Pentru îndeplinirea impecabilă a atribuţiilor de serviciu, pentru succese remarcabile în activitate sau pentru anumite acţiuni pătrunse de spirit de sacrificiu procurorii pot fi încurajaţi prin:

a) exprimarea unei mulţumiri;

b) oferirea unui cadou simbolic;

c) acordarea unui premiu;

d) acordarea distincţiilor Procuraturii, aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor.

Aliniatul (4) al articolului 35 din Legea prenotată stabileşte că: “Nu pot fi aplicate măsurile de încurajare prevăzute la aliniatele (1) şi (3) procurorilor în privinţa cărora este pornită o procedură disciplinară sau care au sancţiuni disciplinare nestinse.

Concomitent, articolul 41 al Legii cu privire la Procuratură, intitulat ,,Condiţiile şi consecinţele aplicării sancţiunilor disciplinare”, alineatul (3) prevede că: ,,Termenul de acţiune al sancţiunii disciplinare este de un an de la data aplicării.

Alineatul (5) din articolul 41 al Legii cu privire la Procuratură stabileşte expres că: ,,În termen de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare, procurorul nu poate fi promovat şi nu poate beneficia de nicio măsură de încurajare”.

2.  Codul muncii la articolul 211 aliniatul (1) stabileşte că: ,,Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării”.

Alineatul (3) din norma prenotată prevede că: ,,În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica stimulări prevăzute la art.203”.

3. Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, la articolul 16 alineatul (2) prevede expres că, actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate sunt emise sau aprobate numai în temeiul şi pentru executarea legilor şi a hotărârilor Parlamentului. Actele normative respective se limitează strict la cadrul stabilit de actele normative de nivel superior pentru executarea cărora se emit sau se aprobă şi nu pot contraveni prevederilor actelor respective.

Prin urmare, analizând prevederile punctul 5.2. litera b) din Regulamentul în speţă, constatăm că acesta contravine prevederilor Legii cu privire la Procuratură, care stabileşte expres la articolul 41 aliniatul (3) că termenul de acţiune al sancţiunii disciplinare este de un an de la data aplicării. Respectiv, alineatul (5) al articolului 41 din Legea prenotată prevede că în termen de un an de la data aplicării sancţiunii disciplinare procurorul nu poate  beneficia de nici o măsură de încurajare.

Astfel, apreciem că termenul de 5 ani, inclus în Regulament, ce privează procurorii de dreptul de a beneficia de măsuri de încurajare, nu este prevăzut în nici un act normativ de nivel superior şi contravine prevederilor Legii cu privire la Procuratură, care se atribuie la categoria legilor organice. În corespundere cu principiul respectării ierarhiei actelor normative opinăm că Regulamentul urmează a fi adus în concordanţă cu Legea.

De asemenea, considerăm că litera d) din punctul 5.2. al Regulamentului indicat nu stabileşte nişte criterii clare care ar stabili că procurorul ,,nu se bucură de o reputaţie bună în colectiv sau în societate”.

La fel, litera e) din punctul 5.2. al Regulamentului nu indică criteriiclare referitor la care sunt acele “alte motive întemeiate pentru care nu merită a fi decoraţi cu distincţii” procurorii.

Astfel, prin prevederile indicate la literele d) şi e) punctul 5.2. din Regulament nu este asigurat principiul clarităţii şi previzibilităţii actului normativ în procesul tehnic de elaborare.  

Totodată, lipsa unor criterii clare, determină aplicarea literelor d) şi e) din punctul 5.2. în baza unor percepţii. În vederea înlăturării acestor lacune şi a evitării arbitrariului considerăm oportun de a defini clar în conţinutul Regulamentului cazurile ce determină că procurorul nu se bucură de o reputaţie bună în colectiv sau în societate, precum şi care sunt acele alte motive întemeiate pentru care nu merită a fi decorat cu distincţii.

Reieșind din cele expuse mai sus, APOD a solicitat Consiliului Superior al Procurorilor revizuirea prevederilor punctului 5.2. din Regulament urmată de:

  1. Abrogarea literei b), deoarece contravine prevederilor legale şi afectează drepturile procurorilor de a fi încurajaţi;
  2. Stabilirea unor criterii clare de aplicare a literelor d) şi e) din Regulament.