Opinie privind unele prevederi din Regulamentul Procuraturii mun. Chișinău

Opinie privind unele prevederi din Regulamentul Procuraturii mun. Chișinău

La 04 mai 2020, Asociaţia Procurorilor pentru Ordine şi Dreptate, la inițiativa membrilor săi și în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chişinău,a intervenit cu un demers către Procurorul General, cu solicitarea de a revizui unele prevederi din Regulamentul Procuraturii municipiului Chișinău, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.51/28 din 20.12.2016, (în continuare Regulament), care vin în contradicție cu principiul independenţei funcționale ale procurorilor.

Astfel, în Capitolul V intitulat „Atribuțiile procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău” din Regulamentul prenotat, la punctul 23 litera u) se stabileşte că: procurorul-șef al Procuraturii municipiului Chișinău repartizează procurorii din Procuratura municipiului Chișinău pe oficii.

Analizând prevederea indicată supra, prin prisma corepunderii cerinţelor actelor normative în vigoare, precum şi avizelor, opiniilor şi recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, referitor la subiectul abordat, considerăm că mecanismul de repartizare a procurorilor în oficii din cadrul Procuraturii municipiului Chişinău, printr-o dispoziție a procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, în lipsa consimţământului procurorului, vine în contradicție cu principiul independenței procurorilor şi a siguranței postului de muncă.

Mai mult ca atât, un asemenea termen de „repartizare” nu este reflectat în nici un act normativ ierarhic superior Regulamentului în cauză.

Prin urmare, ridică semne de întrebare termenul de „repartizare”, care camuflează de fapt termenul de „transfer” prevăzut în Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016.

În susţinerea acestui argument, atragem atenția la practica creată de retragere a cauzelor penale de la procurorul repartizat/transferat dintr-un oficiu în alt oficiu al Procuraturii municipiului Chişinău. Astfel că, la baza retragerii materialelor şi cauzelor penale sunt specificate prevederile articolul 531 alineatul (3) litera a) din Codul de procedură penală potrivit căruia „materialele şi cauzele penale repartizate unui procuror pot fi retrase și transmise altui procuror în cazul transferului, delegării, detaşării, suspendării sau eliberării din funcţie a procurorului, potrivit legii”, iar termenul de repartizare nu se regăseşte.

Astfel, considerăm că transferul/mutarea/repartizarea procurorilor dintr-un oficiu în alt oficiu (altă adresă) al Procuraturii municipiului Chişinău reprezintă un transfer în sensul articolului 125 alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova şi vizează direct cariera procurorului, prin urmare este obligatoriu consimțământul procurorului la operarea unui asemenea transfer/schimbare/mutare în cariera acestuia.

Prin urmare, punctul 23 litera u) din Regulamentul Procuraturii municipiului Chişinău atentează direct la independenţa procurorului, care devine dependent de ,,dorința” procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, care îl poate transfera, ipotetic vorbind, chiar și zilnic, după bunul său plac, fără consimţământul acestuia.

De asemenea, susţinem că actualul mecanism de repartizare a procurorilor pe oficii de către procurorul-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, fără acordul procurorilor vizaţi, nu conține criterii clare pentru ca procurorul selectat să poată afla motivul alegerii sale de a fi transferat/mutat în alt oficiu. Din acest considerent, opinăm că punctul 23 litera u) din Regulamentul Procuraturii municipiului Chişinău contravine principiului independenței procurorilor.

Totodată, norma contestată prevăzută la punctul 23 litera u)  din Regulament, stabilește o marjă discreționară pentru procurorul-şef al Procuraturii municipiului Chişinău în vederea determinării oficiului unde va activa procurorul, fără acordul acestuia, astfel creându-se o dependență a procurorilor de procurorul-şef al Procuraturii municipiului Chişinău sub aspectul carierei profesionale.

Mai mult ca atât, Regulamentul Procuraturii municipiului Chişinău nu oferă posibilitatea procurorilor în cazul în care nu sunt de acord cu dispoziţia de repartizare a procurorului-şef, de a o contesta la Consiliul Superior al Procurorilor, aşa cum se recomandă, de altfel, şi în rapoartele Comisiei de la Veneţia, la care vom face referire mai jos.

Expunerea încălcărilor ale legislaţiei, precum şi argumentele în sprijinul acestei afirmaţii.

În condiţiile specificate, mai jos vom face referire la principalele prevederi ale actelor normative relevante cazului sesizat, prin care se argumentează poziţia precum că prevederea punctul 23 litera u) din Regulamentul Procuraturii municipiului Chişinău, contravine prevederilor legale:

Potrivit art.125 alin.(3) din Constituţia Republicii Moldova: „Numirea, transferarea, promovarea şi demiterea procurorilor ierarhic inferiori se efectuează de către Procurorul General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor”.

În temeiul articolul 1251 alineatul (3) din Constituţia Republicii Moldova: ,,Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcţie şi aplicarea măsurilor disciplinare faţă de procurori”.

Potrivit articolului 54 alineatul (1) al Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016: ,,Transferul procurorului într-o altă funcţie se face prin concurs, în condiţiile prevăzute de prezenta lege”.

În conformitate cu prevederile articolului 3 alineatului (5) al Legii cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016: ,,Independenţa procesuală a procurorului este asigurată prin garanţii care exclud orice influenţă politică, financiară, administrativă sau de altă natură asupra procurorului legată de exercitarea atribuţiilor sale”.

În acest context relevant este Raportul privind Standardele Europene referitoare la Independența Sistemului judiciar, unde la punctul 87), subpunctul 16), pentru a asigura garanţiile de neinfluențare, Comisia de la Veneția, s-a expus că:

„Amenințările cu transferul procurorilor pot fi folosite ca un instrument de presiune asupra procurorului sau poate fi un mijloc ca un procuror „neascultător” sa fie îndepărtat dintr-un caz delicat. De aceea, trebuie sa fie disponibilă o cale de atac la un organism independent, precum Consiliul Procurorilor sau altul similar” (CDL-AD(2010)040).

 Statutul independent al procurorilor necesită unele exigenţe minime, în special, recrutarea lor, evoluţia carierei, siguranţa postului, cât şi transferul se vor îndeplini numai în conformitate cu legea sau prin consimţământul lor, cât şi remunerarea lor trebuie să fie asigurată prin garanţii prevăzute de lege.

Respectarea principiului de mai sus înseamnă că statutul procurorilor să fie garantat prin lege la nivelul cel mai înalt posibil, într-o manieră similară cu cel al judecătorilor.

În același context, relevant este de menționat faptul că situația expusă în punctul 23 litera u) din Regulamentul Procuraturii municipiului Chișinău este abordată distinct pentru situație similară prevăzută în Legea cu privire la procuraturile specializate nr. 159  din  07.07.2016.

Potrivit articolului 6 alin.(3) din Legea prenotată este prevăzut că: „Transferul procurorului dintr-un oficiu sau o reprezentanţă teritorială a procuraturii specializate în alta se face prin ordinul procurorului-şef, cu acordul procurorului vizat”.

După cum observăm în cazul procuraturilor specializate, care similar Procuraturii municipiului Chişinău dispun de oficii sau reprezentanţe teritoriale, se utilizează termenul de transfer şi nu de repartizare. Deşi transferul procurorilor din cadrul procuraturilor specializate dintr-un oficiu în altul are loc printr-un ordin a procurorului-şef al procuraturii specializate, transferul se face doar cu acordul procurorului vizat, iar în cazul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chişinău nu se cere consimţământul acestora.

 Mai mult ca atât,  relevant la speţa sesizată, recent Curtea Constituţională a Republicii Moldova la 24 martie 2020 a pronunţat Hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 151 aliniatul (5) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (în continuare Hotărârea CC din 24 martie 2020), ca urmare a examinării unei sesizări înaintate de către un judecător din cadrul Judecătoriei Chişinău, care fără consimţământul său, a fost transferat din sediul Centru în sediul Ciocana a Judecătoriei Chişinău, în baza unui demers a preşedintelui instanţei adresat Consiliului Superior al Magistraturii.

În situaţia dată, Curtea Constituţională prin Hotărârea din 24 martie 2020 a explicat la punctual 22 noțiunea de „transfer” din Constituție. Astfel, Curtea a indicat că noţiunea de ,,transfer” are un sens autonom. Ea nu depinde de tipul transferului reglementat de legislator în legile inferioare Constituției. Ea are un sens mai larg și înglobează cazurile care implică:

  • mutarea fizică a judecătorului de la o instanță la alta sau în cadrul aceleiași instanțe cu mai multe sedii, și/sau
  • schimbarea jurisdicției (i.e. specializării) în cadrul căreia a activat judecătorul”.

Prin urmare, interpretarea termenului de ,,transfer” prevăzută în Constituţie, făcută de către Curtea Constituţională inter alia urmează a fi aplicată şi în cazul procurorilor. Astfel, mutarea fizică a procurorilor dintr-un oficiu în altul a Procuraturii municipiului Chişinău constituie în sine un ,,transfer”, care considerăm, urmează a substitui termenul de ,,repartizare” indicat la punctul 23 litera u) din Regulamentul Procuraturii municipiului Chişinău.

Mai mult ca atât, ca opţiune în soluţionarea cazului sesizat, în vederea asigurării principiului independenţei procurorilor şi siguranţei raportului de muncă, am propus ca transferul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chişinău să aibă loc cu acordul procurorului transferat, similar situaţiei prevăzute pentru procuraturile specializate.

În această ordine de idei, APOD a solicitat Procurorului General revizuirea prevederilor punctului 23 litera u) din Regulamentul Procuraturii municipiului Chişinău, cu înlocuirea sintagmei „repartizare” cu termenul „transfer” şi completarea acestui punct cu sintagma „cu consimţământul procurorului transferat”, din motivele invocate mai sus.